Regulamin

Stowarzyszenie Sportowe Strongman.pl przedstawiciel na Polskę Światowej federacji Mas Wrestlingu

Regulamin

powoływania do Kadry Narodowej i obowiązków członka Reprezentacji Narodowej w zawodach Międzynarodowych Mas Wrestlingu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Kadra narodowa – grupa zawodników zakwalifikowana jako kandydaci do składu Reprezentacji Narodowej w Mas Wrestlingu.

2. Reprezentacja Narodowa – grupa ( wielkość zależna od zawodów) zawodników zakwalifikowanych do udziału i reprezentowania Polski w zawodach Międzynarodowych.

II. KADRA NARODOWA

1. Powołanie Kadry Narodowej

a) Kadrę Narodową seniorów i juniorów w Mas Wrestlingu powołuje Prezes Stowarzyszenia Strongman .pl w porozumieniu z Vice prezesem Stowarzyszenia

b) Kadrę narodową powołuje się po zawodach eliminacyjnych , Mistrzostwach Polski i innych zawodach krajowych organizowanych przez Stowarzyszenie Sportowe Strongman.pl

d) Skład kadry może być korygowany

e) Decyzję o skreśleniu zawodnika z listy członków kadry podejmuje Prezes Stowarzyszenia Strongman .pl w porozumieniu z Zarządem

f) Wykazy imienne zawodników i zawodniczek powołanych do kadry narodowej ogłaszane są w komunikacie Stowarzyszenia na stronie www.maswrestling.pl

g) Z zawodników powołanych do Kadry Narodowej , zarząd Stowarzyszenia wyłania Reprezentację Polski na zawody międzynarodowe.

3. Kryteria powołania do Kadry Narodowej

Powołania do Kadry Narodowej dokonuje trener na podstawie obserwacji i analizy poszczególnych zawodów.

O powołaniu do Kadry Narodowej i Reprezentacji Narodowej decyduje:

a) udział w zawodach

b) aktualna najwyższa forma sportowa zawodnika.

c) przydatność szkoleniowa, pozytywne cechy psychofizyczne i perspektywa rozwojowa.

d) pozytywne wyniki badań lekarskich i testów sprawności fizycznej.

e) właściwa postawa etyczna.

f) przyjęcie obowiązków członka Kadry Narodowej.

4. Obowiązki członka Kadry Narodowej.

a) Pełna gotowość startowa.

b) Przestrzeganie postanowień regulaminów sportowych i uchwał Zarządu Stowarzyszenia Sportowego Strongman.pl

c) Poddawanie się we własnym zakresie badaniom lekarskim, wydolnościowym

d) Przestrzeganie sportowego trybu życia.

e) Używanie sprzętu i strojów przekazanych przez Stowarzyszenie Sportowe Strongman.pl

f) Dbanie o przekazany strój

g) Przestrzeganie zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek dodatkowych znaków i napisów na stroju , bez konsultacji ze Stowarzyszeniem Sportowym Strongman.pl

h) Rozwiązywanie problemów w drodze bezpośrednich negocjacji z kierownictwem kadry, reprezentacji lub Zarządem Stowarzyszenia.

l) Dbanie o wizerunek Kadry Narodowej i Stowarzyszenia Sportowego Strongman.pl.

przestrzeganie zakazu wypowiadania się wobec osób trzecich nt. spraw wewnętrznych kadry i stowarzyszenia.

m) Nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów regulaminu powoduje skreślenie z listy członków Kadry Narodowej .

III. REPREZENTACJA POLSKI

1. Powołanie do Reprezentacji Polski.

a) Reprezentacja Polski powoływana jest spośród członków Kadry Narodowej.

b) Skład Reprezentacji Polski na imprezy główne mistrzowskie, zawody międzynarodowe ustala Zarząd

2.Kryteria powołania do Reprezentacji Polski.

a) Bycie czlonkiem Kadry Narodowej ( z wyjątkiem opisanym poniżej)

a) Rywalizacja w zawodach i turniejach eliminacyjnych i zajęcie miejsc premiowanych powołaniem do kadry

d) Dobry stan zdrowia

e) Nienaganna postawa.

f) Determinacja na odniesienie sukcesu sportowego.

5. Obowiązki członka Reprezentacji Polski

a) Pełna gotowość startowa.

b) Przestrzeganie postanowień regulaminów sportowych i uchwał Zarządu Stowarzyszenia Sportowego Strongman.pl i kierownictwa kadry.

c) Uczestniczenie we wszystkich zaplanowanych zgrupowaniach.

d) Poddawanie się we własnym zakresie badaniom lekarskim, wydolnościowym

e) Przestrzeganie sportowego trybu życia.

f) Używanie sprzętu i strojów przekazanych przez Stowarzyszenie Sportowe Strongman.pl

g) Dbanie o przekazany strój .

h)Przestrzeganie zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek dodatkowych znaków i napisów na stroju , bez konsultacji ze Stowarzyszeniem

i) Członek Kadry Narodowej i Reprezentacji Narodowej wyrażają zgodę na udostępnienie wizerunku w strojach Kadrowych i z zawodów do publikacji w prasie , tv i internecie

j) Rozwiązywanie problemów w drodze bezpośrednich rozmów, negocjacji, wymiany opini z kierownictwem kadry lub Związkiem.

k) Dbanie o wizerunek Reprezentacji Narodowej Polski w Mas Wrestlingu i Stowarzyszenia Sportowego Strongman.pl – przestrzeganie zakazu wypowiadania się wobec osób trzecich nt. spraw wewnętrznych kadry i stowarzyszenia.

l) Nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów regulaminu powoduje skreślenie z listy członków Kadry Narodowej Polski i Reprezentacji Polski

IV. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY POWOŁANIACH DO KADR NARODOWYCH

1)Zarząd Stowarzyszenia Powołuje skład Kadry Narodowej

2)W przypadku gdy zawodnik, zawodniczka z podstawowej listy nie może brać udziału

w zawodach Międzynarodowych (spadek formy, problemy zdrowotne, kontuzja, niewłaściwa postawa moralna jej miejsce może zająć osoba wcześniej wytypowana, pod warunkiem że reprezentuje odpowiedni poziom sportowy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Prawo interpretacji Regulaminu i uszczegółowienia kryteriów przysługuje Zarządowi Stowarzyszenia Sportowego Strongman .pl

2. Startujący w zawodach krajowych i Międzynarodowych są świadomi zagrożeń wynikających z tego faktu i startują na własną odpowiedzialność w przypadku odniesienia jakiejkolwiek kontuzji nie będą występować z roszczeniami do Stowarzyszenia Sportowego Strongman.pl

Dodaj komentarz